GEAR 220 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Osmanlı Döneminden Modern Türkiyeye Güzel Sanatlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
GEAR 220
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk günlerinden günümüze Türk görsel Kültür tarihinin ortaya koyulması; öğrencilerin bu tarihin en önemli kavramlarını objelerini ve figürlerini öğretmek; Türk kültürü çalışmasına eleştirisel yaklaşımı göstermektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, Türk sanat tarihi hakkında eleştirel bir yaklaşım geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, Türk sanatları tarihi ve uygulamalı tasarım ile ilişkili kavramlarını değerlendirebilecektir.
  • Öğrenci, tarihi eserde, özellikle tarihsel kanıt ve anlamın kompleks katları ile ilişkili fikirleri geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, kendi fikirlerini daha geniş bölgesel ve uluslararası bağlamla birlikte tarihsel Türk kültürel hareketlerle ilişkilendirerek geliştirebilecektir.
  • Öğrenci, Türk kültürüne katkısı olan önemli figürleri değerlendirebilecektir.
  • Ögrenci Türk sanat ve uygulamalı tasarım tarihi ile ilişkili konseptleri değerlendirebilecektir.
Tanımı Bu ders, türk kültürünün üç safhasına odaklanacaktır. Pers, Selçuk ve Bizans gibi çeşitli kültürlerden etkilenmeleri gösteren başlangıç döneminden imparatorluğun dağılmasına kadar uzanan Osmanlı dönemi sanatı, geç dönem saray merkezli sanatı da içerecektir. Modernist dönem –Türk izlenimci hareketinin gelişmesinden başlayan, cumhuriyet dönemi boyunca devam eden ve 60’lar ve 70’lerin geç formalizmine kadar uzanan 19. ve 20. Yüzyılların uluslarası üslubunun etkisini sorgulayacaktır. Türkiye’de konsept sanatını, çağdaş sanat kurumlarının gelişimini ve temel çağdaş konuların Türkiye’de bugünkü sanat pratiklerini etkileyen biçimini sorgulayacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Introduction to the class.
2 Lecture 1. An examination of early Turkic art in Central Asia. The Seljuks of Rum Ottoman Civilization 2. Edited by Halil Inalcik and Günsel Renda. Turks 600-1600. The book of the Exhibition The Royal Academy of Arts London 2008
3 Lecture 2. The golden era of Ottoman culture Mimar Sinan. Iznik ceramics. Student presentations from lecture 1
4 Lecture 3. Opening up to european influences. The Tulip period and ottoman baroque. Students presentations from lecture 2 The City's Pleasures: Istanbul in the 18th Century. Shirine Hamadeh. University of Washington Press. 2009
5 Lecture 4. The Turkish Courts integration into the Beaux art culture of Europe. Turkish orientalism. Turkish Art Nouveau. The development of traditional art schools and museums in the 19th century. Students presentations from lecture 3
6 Lecture 5. Early stirrings of modernist culture in Turkey. Turkish Impressionists and links with European movements. Slide show exam 1 New Works New Horizons Istanbul Modern Museum Book of the exhibition 2009 Çağdaş Türk Sanati. Sezer Tansuğ Remzi Kitabevi 2008
7 Lecture 6. The early republic and its cultural relationship to the ottoman past. Defining a new direction. Student presentations from lectures 4 and 5 Submission of proposal for term research paper.
8 Lecture 7. Modernist Turkish artists and social realism. Student presentations from lecture 6
9 Lecture 8. Modernist Turkish artists, formalism, abstraction and postmodernism. Student presentations from lecture 7
10 Artist’s talk. Students presentations from lecture 8 Draft submission of 1500 word term paper. (50% of grade)
11 Lecture 9. The development of the contemporary art institutions in Turkey. Slide show exam 2 Unleashed: Contemporary Art from Turkey. Edited by Hossein Amirsadeghi 2009
12 Lecture 10. Turkey and conceptual Art. Student presentations from lecture 9 New Works New Horizons Istanbul Modern Book of the exhibition 2009
13 Lecture 11. Contemporary art in Turkey and socio\polıtical issues. Identity gender and institutional critique. Student presentations from lecture 10 and 11
14 Discussion on Semester. Slide show exam 3 Submission of 1500 word term paper.
15 Review of the semester
16 End of the semester

 

Dersin Kitabı
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
5
Laboratuvar / Uygulama
10
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
10
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
3
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
49
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
0
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
10
Proje
1
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
3
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
0

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest