EEE 302 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Haberleşmenin İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 302
Bahar
2
2
3
7

Ön Koşul(lar)
  EEE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere modern haberleşme sistemlerinin temel prensiplerini ve tekniklerini öğretmektir. Dersin içeriğinde haberleşme sistemlerinde işaret ve sistem gösterimleri; sürekli dalgalı modülasyonu (genlik modülasyonu ve açısal modülasyon); modülasyon and demodülasyon teknikleri; işaret iletimi ve kanal gürültüsünün performans üzerinde etkileri; işaret örnekleme; analog ve sayısal darbe modülasyonu; taban bantta darbe genlik modülasyonu; darbe biçimleme ve uyumlu süzgeç bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Haberleşme sistemlerinde kullanılan temel işaretleri ve işaret gösterimlerini tanımlayabilmeli,
  • haberleşme sistemlerinde işaret iletiminde kullanılan işaret işleme tekniklerini açıklayabilmeli,
  • doğrusal analog modülasyon tekniklerinin üretimi ve sezimini özümseyebilmeli,
  • Süper-ara-katlı alıcıyı tanımlayabilmeli,
  • sürekli dalgalı modülasyon tekniklerinin gürültülü kanallarda işletimi ve performansını açıklayabilmeli,
  • analog darbe modülasyon tekniklerini açıklayabilmeli,
  • haberleşme tekniklerinin ve sistemlerinin Matlab ortamında benzetimi ve performans analizini yapabilmelidirler.
Tanımı Bu derste işlenecek konular arasında haberleşme sistemlerinde işaret ve sistem gösterimleri; sürekli dalgalı modülasyonu (genlik modülasyonu ve açısal modülasyon); modülasyon and demodülasyon teknikleri; işaret iletimi ve kanal gürültüsünün performans üzerinde etkileri; işaret örnekleme; analog ve sayısal darbe modülasyonu; taban bantta darbe genlik modülasyonu; darbe biçimleme ve uyumlu süzgeç bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Haberleşme sistemlerine giriş Chapter 1. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
2 Fourier dönüşümü, frekans bölgesinde işaret ve sistemlerin davranışı, rasgele işaretler ve gürültü, spektral güç yoğunluğu Chapter 2. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
3 Doğrusal sistemler ile işaretlerin iletimi, bant genişliği ve güç, bant geçiren işaretler ve sistemler Chapter 2. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
4 Sürekli dalgalı modülasyonu, genlik modülasyonu (AM), AM sezimi Chapter 3. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
5 Doğrusal modülasyon teknikleri: DSB-SC, SSB, ve VSB modülasyonu, modülasyonlu işaretlerin analizi ve sezimi Chapter 3. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
6 FDM, açısal modülasyonlar: PM ve FM, FM işaretlerinin modülasyonu ve demodülasyonu Chapter 4. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
7 Süper-ara-katlı alıcı, sürekli dalgalı modülasyon sistemlerinin gürültü analizi Chapter 4. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
8 Ara sınav için tekrar gözden geçirme Ders notları
9 İşaret örnekleme kuramı, bant geçiren örnekleme Chapter 7. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
10 Analog darbe modülasyonu, darbe genlik modülasyonu, PWM ve PPM, bant genişliği - gürültü dengesi Chapter 7. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
11 Darbe kod modülasyonu (PCM), delta modülasyonu, türevsel PCM Chapter 7. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
12 Taban bantta darbe iletimi, uyumlu süzgeç, ikili PCM gürültü performansı Chapter 8. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
13 Taban bantta ikili PAM, Nyquist darbe biçimleme, semboller arası girişim (ISI) Chapter 8. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
14 Uyumlu süzgeç ve dallı gecikme hatlı denkleştirici kullanan optimum doğrusal alıcı Chapter 8. Communication Systems, S. Haykin and M. Moher
15 Uygulama örneği: sayısal abone hatları (DSLs), final sınavı için tekrar gözden geçirme Ders notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı S. Haykin and M. Moher, Communication Systems, John Wiley & Sons, 2010, 5th ed., ISBN: 978-0-470-16996-4.
Diğer Kaynaklar 1) J. G. Proakis and M. Salehi, Communication Systems Engineering, Prentice Hall, 2nd ed. 2002. 2) B.P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, Oxford University Press, 3rd ed., 1998.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
20
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
4
64
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
4
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
228

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest