EEE 413 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sayısal İşaret İşleme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 413
Güz/Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
  EEE 301 Başarılı olmak (En az DD notu almış olmak)
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sayısal sinyal işleme ve doğrusal sistemlerin analizinde matematiksel araçlarının temel konularını sinyal işleme, iletişim, ve kontrol alanlarından örnekler ile tanıtmaktır. Ayrıkzamanlı sinyaller ve sistemlerin gösterimi, analizi, ve tasarımı. Süreklizamanlı sinyallerin ayrıkzamanlı işlenmesi. Frekans alanı gösterimleri: Fourier serileri ve dönüşümleri. Ayıklama, aradeğerleme, ve örnekleme oranı değiştirme. DT sistemleri için akış grafiği yapıları. Özyineli (FIR) ve özyineli olmayan (FIR) süzgeçlerin zaman ve frekans bölgesi tasarım teknikleri. Doğrusal öngörü. Sürekli ve ayrık zamanlı frekans gösterimleri arasındaki bağlantı. Ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hızlı Fourier dönüşümü (FFT). Kısazaman Fourier analizi ve süzgeç bankaları.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Z-dönüşümü ve ayrık-zamanlı LTI sistem analizine uygulanmasını açıklayabilmeli,
  • FIR ve IIR tipi sayısal süzgeçlerin tasarım tekniklerini uygulayabilmeli,
  • ayrık Fourier dönüşümünü (DFT) ve uygulamalarını tanımlayabilmeli,
  • DFT'nin daha verimli hesaplanabilmesi için FFT algoritmalarını açıklayabilmeli,
  • sayısal sinyal işlemenin telekomünikasyon, hesaplama, ve Elektrik ve Elektronik mühendisliğinin diğer alanlarındaki önemini açıklayabilmeli,
  • sayısal sinyal işleme sistemlerinin (örneğin sayısal süzgeçler) sinyal işleme analizi ve benzetimini Matlab yazılım paketi ve sinyal işleme yardımcı yazılımları kullanarak yapabilmelidir.
Tanımı Bu derste işlenecek konular temel olarak sayısal sinyal işlemenin prensipleri ve uygulamalarını içermektedir. Sayısal sinyaller ve sistemlerin gösterimi, analizi, ve tasarımı; süreklizaman sinyallerin ayrıkzamanlı işlenmesi; Frekans bölgesi gösterimleri, Fourier dizileri ve dönüşümleri; ayıklama, aradeğerleme, ve örnekleme oranı değiştirme; özyineli (FIR) ve özyineli olmayan (FIR) süzgeçlerin zaman ve frekans bölgesi tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hızlı Fourier dönüşümü (FFT); kısazaman Fourier analizi ve süzgeç bankaları bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, sürekli zaman sinyal ve sistem konularını gözden geçirme Chapter 1. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
2 Ayrık zamanlı sinyaller ve sistemler Chapter 2.1-2.2. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
3 LTI sistemleri; LTI sistemlerin özellikleri; Fark denklemleri Chapter 2.3-2.5. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
4 Ayrık zamanlı Fourier Dönüşümü; Frekans alan gösterimleri Chapter 2.6-2.9. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
5 Z dönüşümü; Özellikleri ve ters dönüşümleri; Kısmi kesirli açılımı Chapter 3.1-3.4. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
6 LTI sistemlerin z-düzleminde analizi; Tek-taraflı z-dönüşümü Chapter 3.5-3.6. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
7 LTI sistemlerin dönüşüm analizi; Sistem fonksiyonları; Kararlılık ve Nedensellik Chapter 5.1-5.2. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
8 LTI sistemlerin frekans tepkisi; Tüm-geçirgen ve minimum-faz sistemler; Genelleştirilmiş doğrusal faz Chapter 5.3-5.7. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
9 IIR ve FIR sistem yapıları; İşaret akış grafik gösterimleri Chapter 6.1-6.6. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
10 IIR süzgeçlerin analog süzgeçlerden tasarımı; Frekans dönüşümleri; IIR tasarımı örnekleri Chapter 7.1-7.4. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
11 FIR süzgeç tasarımı; Kaiser pencere metodu; Parks-McClellan algoritması; Tasarım örnekleri Chapter 7.5-7.8. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
12 Ayrık Fourier dizileri (DFS) ve ayrık Fourier dönüşümü (DFT); Dairesel evrişim; DFT ile doğrusal evrişim Chapter 8.1-8.7. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
13 Hızlı Fourier dönüşüm algoritmalarına giriş; FFT yapıları, algoritmaları, ve hesaplama düşünceleri Chapter 9.1-9.3. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
14 DFT ile spektral analiz; Periyodogram; Güç sepktrumu kestirimi Chapter 10.1-10.5. DiscreteTime Signal Processing. Oppenheim & Schafer. ISBN 9780132067096.
15 Final sınavı için gözden geçirme Ders Notları
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı A. V. Oppenheim, R. W. Schafer, “DiscreteTime Signal Processing”, 3rd Ed., Pearson International Edition, Upper Saddle River, NJ 07458, 2010, ISBN 9780132067096.
Diğer Kaynaklar J.G.Proakis, D.G. Manolakis, “Digital Signal Processing”, 4th Ed., Pearson International Edition, Upper Saddle River, NJ 07458, 2007. ISBN 9780131873741.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
5
15
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
20
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
11
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
5
5
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
21
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest