EEE 426 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uzaktan Algılama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
EEE 426
Güz/Bahar
2
2
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders çevreyi uzaktan algılamaya giriş sağlamayı amaçlamaktadır. Uzaktan algılamanın temel prensipleri optik, ısıl, ve mikrodalga uzaktan algılama sistemleri ile ilişkili olarak gösterilecektir. Hem teorik (matematiksel ve fiziksel prensipler) hem de pratik (uygulamalar ve eğitim) anlayış farklı sensör tipleri ve her birisinin hassas olduğu çevresel parametreler üzerine tartışmalar ile birlikte anlatılacaktır. İlave olarak görüntü işleme ve uzaktan algılanan verinin analizi, bilgi içeriğinin anlaşılması ve çıkartılması konuları işlenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uzağı algılama platform ve sensörleri ile ilgili temel kavramları açıklayabilmeli,
  • elektromanyetik spektrumun görünür, kızılberisi ve mikrodalga ışınım bölümleri ile ilgili fiziksel prensipleri açıklayabilmeli,
  • görüntü işlemenin temel prensiplerini ve uzaktan algılanan verinin analizini tanımlayabilmeli,
  • aktif ve pasif uzağı algılama sistemlerini analiz edebilmeli,
  • Matlab ve sinyal ve görüntü işleme yazılım paketini kullanarak uzağı algılama için sayısal görüntü işleme algoritmalarının tasarımı ve benzetimini yapabilmelidirler.
Tanımı Dersin içeriğinde uzağı algilamaya giriş, uzağı algılamanın tarihi; Uzağı algılama öğeleri, teknikleri ve metodları, optik ve ısıl uzaktan algılama, aktif uzaktan algılama; imgeleyen sensörler (SentetikAçıklık Radarları); yeryüzü haritalaması, deniz ve atmosferi uzaktan algılama uygulamaları bulunmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Uzağı Algılamanın Tarihi. Uzağı Algılama Platformları Bölüm 1. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
2 Yeryüzü ve Gezegen Atmosferlerinden İletim. Elektromanyetik Dalgaların Temel Özellikleri Bölüm 1&2. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
3 Dalga Yüzey Etkileşim Mekanizmaları. Yansıma, İletim, ve Saçılma Bölüm 3. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
4 Pasif İmgeleyen Sensörler Bölüm 3. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
5 İmge Veri Analizi. Sezim, Sınıflandırma, Tanılama Bölüm 3. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
6 Isıl Işınım Kanunları. Isıl Yayımın Yüzey Uzaktan Algılamada Kullanımı Bölüm 4. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
7 Mikrodalga Yayımı, Yüzey Uzaktan Algılamada Uygulamaları ve Kullanımı Bölüm 5. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
8 Mikrodalga Radyometreler. Geliştirilmiş Radyometre Örnekleri Bölüm 5. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
9 Radar Sensörlerin Temel Prensipleri Bölüm 6. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
10 İmgeleyen Sensörler: Gerçek Açıklık Radarları, SentetikAçıklık Radarları Bölüm 6. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
11 Gelişmiş SAR Teknikleri. İmgeleyen Radarların Uygulamaları Bölüm 6. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
12 Deniz Yüzeyi Algılaması, Radar İmgeleme Mekanizmaları Bölüm 7. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
13 Atmosferik Algılamanın Temel Prensipleri ve Işınım Aktarımı Bölüm 8. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
14 Mikrodalga, Görünür ve Kızılberisi Alanlarında Atmosferik Uzaktan Algılama Bölüm 9&11. Elachi and J. Van Zyl. ISBN 100471475696
15 Uzağı Algılama Uygulamaları Ders Notları
16 Final Yeniden Gözden Geçirme Ders Notları

 

Dersin Kitabı C. Elachi and J. Van Zyl, “Introduction to the Physics and Techniques of Remote Sensing”, Wiley, 2006, ISBN 100471475696.
Diğer Kaynaklar Floyd F. Sabins, “Remote Sensing: Principles and Interpretations”, W. H. Freeman, 3rd Ed., 1996, ISBN 0716724421.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
10
Ödev
4
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
1
Ödev
4
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
5
6
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
2
Final / Sözlü Sınav
1
2
    Toplam
88

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, fen bilimleri ve elektrik-elektronik mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

X
2

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

X
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)

X
4

Elektrik-elektronik mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

X
5

Elektrik-elektronik mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

X
6

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

X
7

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; ikinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilir.

X
8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

X
9

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

X
10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

X
11

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest